Sâmbătă - 21.09.2019

Ce taxe trebuie să achite românii dacă obțin venituri din chirii

12 septembrie 2014

Potrivit documentului citat de digi24.ro, acestea sunt venituri din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente.

A) Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare, au obligaţia să înregistreze contractul de închiriere la organul fiscal , în termen de 15 zile de la data încheierii contractului între părţi. O dată cu înregistrarea contractului se depune şi Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit. În cazul în care bunul închiriat este deţinut în comun, contractul se va înregistra de către fiecare coproprietar la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul.

Documentele se vor prezenta în copie şi original. După verificarea realităţii datelor de către funcţionarul public de la ghişeu, actele în original se restituie contribuabilului. Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare , au obligaţia să depună Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit formular 220, în termen de 15 zile de la încheierea contractului între părţi.

B) Contribuabilii pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real depun declaraţia privind venitul estimat/norma de venit completată corespunzător. Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declarație estimativă pentru fiecare sursă. În situația închirierii bunurilor deținute în comun, fiecare coproprietar completează şi depune câte o declarație, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

DECIZIA DE IMPUNERE PENTRU PLATI ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT

"Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale " este actul administrativ fiscal care se emite de organul fiscal competent ca urmare a prelucrării datelor înscrise de contribuabil în declaraţia privind venitul estimat/norma de venit. Prin aceasta, se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de impozit datorate de contribuabil în contul impozitului pe venitul anual datorat.

"Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale " se întocmeşte în două exemplare. Un exemplar se comunică contribuabililor iar cel de-al doilea se arhivează la organul fiscal competent, la dosarul contribuabilului. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pe parcursul unui an, cu excepţia veniturilor din arendare, datorează plăţi anticipate cu titlu de impozit în contul impozitului pe venit către bugetul de stat. Stabilirea plăţilor anticipate de impozit Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.

Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv:

- 25 martie;

- 25 iunie;

- 25 septembrie;

- 25 decembrie.

Reguli privind stabilirea impozitului, în cazul opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă Opţiunea se exercită pentru fiecare an fiscal, prin completarea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv. În cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după data de 31 ianuarie inclusiv, venituri din această categorie, opţiunea se exercită pentru anul fiscal în curs, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, prin completarea şi depunerea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit.

În cursul anului fiscal contribuabilii sunt obligaţi să efectueze plăţi anticipate cu titlu de impozit către bugetul de stat, în contul impozitului anual datorat.

Organul fiscal competent stabileşte plăţile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declaraţia privind venitul estimat/norma de venit şi emite decizia de impunere, care se comunică contribuabililor.

Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârşitul anului urmând să fie supus impozitării potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat.

Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor

Contribuabilii au obligaţia de a depune declaraţia privind venitul realizat la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit şi se depune de către:

a) contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, determinate în sistem real;

b) contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor care au depus declaraţii de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;

c) contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, in baza contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, a căror impunere este finală, pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, caz în care plăţile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat.

Impozitul anual datorat se calculează de organul fiscal competent, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, impozitul fiind final.

Organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere, pe care o comunică contribuabililor. Diferenţele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere anuale se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează obligaţii fiscale accesorii (dobânzi şi penalităţi de întârziere). Impozitul anual datorat se virează integral la bugetul de stat.

CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE DATORATĂ(CASS)

Plata CASS se efectuează anticipat, în cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual, după caz, în funcţie de plafonul minim şi maxim. Contributia lunară nu poate fi mai mică de 5,5% din salariul de bază minim brut pe ţară dacă venitul din chirii este unicul pentru care se plăteşte CASS (plafon minim) şi nu poate fi mai mare de 5,5% din 5 salarii medii brute (plafon maxim).

Baza de calcul a CASS o reprezintă: În cazul veniturilor din închirieri determinat în sistem forfetar: Venitul net (Venitul brut - cheltuieli forfetare calculate ca 25% din venitul brut). În cazul veniturilor din închirieri determinat în sistem real: Venitul net (Totalul veniturilor încasate - cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale).

http://www.directproprietar.ro/Ce-taxe-trebuie-s-achite-romnii-dac-obin-venituri-din-chirii

Ne recomanda cu incredere